كارآفرينان اجتماعي در ساماندهي كسب و كارهاي غيرانتفاعي
نویسنده: 
جي.گريگوري ديس- جد امرسون- پيتر اكانومي

كارآفريني اجتماعي علمي نيست كه بتوان به راحتي از دنياي انتفاعي كپي برداري كرد، چراكه سازمانهاي غير انتفاعي دنياي خاص خود را دارزند. دليل نگارش اين كتاب نيز همين است. كسب و كارهاي غير انتفاعي نه تنها مي‌توانند به كارآفرينان اجتماعي در چگونگي و زمان صحيح به كارگيري مهارتهاي كارآفرينان انتفاعي به منظور كسب نتايج مطلوب و ايجاد ارزش‌هاي اجتماعي براي مشتريان كمك كنند، بلكه قادرند ابزارها و منابع مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند تا به اين مفاهيم با اهميت جنبه علمي دهند

دسته بندی: