كارآفريني: 101 تكنيك حل خلاق مسئله
نویسنده: 
جيمز ام. هيگينز

كتاب حاضر ابتدا مدل اصلي حل خلاق مسئله (CPS) را شرح داده و سپس به معرفي و توضيح 101 تكنيك براي آزادسازي خلاقيت فردي و گروهي مي‌پردازد. اين تكنيك‌ها از مدل CPS پيروي مي‌كنند. اين كتاب در برنامه‌هاي آموزشي شركتها به راحتي قابل استفاده است. برنامه‌هاي آموزش خلاقيت در سازمان‌ها در ماه‌هاي اخير به سرعت توسعه يافته و اين كتاب به منظور تامين نيازهاي اينگونه برنامه‌ها تدوين شده است

دسته بندی: