«راهنمای مالکیت فکری برای کسب و کارهای تجاری» (با تاکید بر شرکت¬های دانش بنیان)
نویسنده: 
حسن علم خواه, جواد شجاع

کتاب حاضر با تلاش جمعی در موسسه دارایی¬های فکری و فناوری مدرس (.عضو شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، عضو شرکت¬های مستقر در کریدور خدمات فناوری از ایده تا بازار و عضو انجمن علمی حقوق مالکیت فکری کشور) و با استفاده از مستندات سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و برای ترویج مقوله مالکیت فکری در میان شرکت¬های دانش¬بنیان و صنایع کشور گردآوری، تدوین و بومی¬سازی شده است. امید آنکه شرکت-های دانش¬بنیان و صنایع کشور با بهره¬گیری از مطالب روز در زمینه حقوق مالکیت فکری بتوانند تهدیدهای خود را به فرصت¬ها تبدیل کنند

دسته بندی: