كسب و كار خانوادگي
نویسنده: 
محمود احمد پور دارياني،مهدي سميع زاده

يكي از انواع رايج كسب وكارها ،كسب وكارهاي خانوادگي مي باشد كه به دليل عدم شناخت ماهيت و اهميت آن توجه كمتري بدان شده است.از اينرو اين كتاب به عنوان يكي از اولين گامهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در اين زمينه مي كوشد تا به طور مفهومي اين نوع كسب و كار را مورد بررسي قرار دهد.انديشه آغازين نگارش اين كتاب پس از راه اندازي رشته تحصيلي مديريت كارآفريني در دانشگاه تهران براي اولين بار در كشور و در پي آن تاسيس دانشكده كارآفريني در دانشگاه تهران و به طبع آن آغاز مطالعات و تحقيقات مرتبط با مباحث كارآفريني و كسب و كار در ايران شكل گرفت و پس از مطالعه ادبيات علمي اين رشته و انجام تحقيقات و مطالعات اوليه در دو صنعت نفت و نساجي در خصوص روند شكل گيري و رشد كسب و كارهاي خانوادگي،به رشته تحرير در آمد

دسته بندی: