كارآفريني پيشرفته
نویسنده: 
محمود احمد پور دارياني،علي ملكي

يكي از ويژگي هاي بارز كارآفرينان موفقيت چشم گير آنان است.همه افراد جوامع مختلف به كارآفرينان به عنوان نماد موفقيت خود مي نگرند.اما آيا تا به حال با خود انديشيده ايد كه آنها چگونه به اين موفقيت ها دست مي يابند؟و آيا اين موفقيت ها تصادفي است يا اينكه از منطقي خاص پيروي مي نمايند؟به منظور درك بهتر اين موضوع در ابتدا با تعاريف و مفاهيم مختلف موفقيت آشنا خواهيم شد.سپس سعي مي كنيم تا برنامه ريزي مسير شغلي ايشان را مد نظر قرار داده و در انتها به ملزوماتي بپردازيم كه كارآفرينان براي راه اندزي كسب و كار خود در نظر دارند.ملزوماتي كه به كمك ايشان آمده،مسير شغلي شان را تعيين نموده و آنان را به موفقيت مي رساند.در اين كتاب ضمن آشنايي با موفقيت و مفهوم آن،به دلايلي كه باعث موفقيت افراد مي شوند،اشاره مي كنيم و ياد مي گيريم كه براي خود برنامه ريزي كنيم تا موفق شويم

دسته بندی: