مديريت كارآفريني
نویسنده: 
دكتر نرگس حسن مرادي

همزمان با روند فزاينده تحولات اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي كه تمامي ابعاد و اركان سازمان ها را متاثر ساخته و انتظارات و الزامات نويني را پديد آورده است, نقش و وظيفه مديران و رهبران نيز به شدت متحول و دگرگون شده است.كتاب مديريت كارآفريني از جمله كتابهاي ارزشمندي است كه به منظور معرفي مفاهيم پايه و اوليه كارآفريني به مديران، كارشناسان و علاقه‌مندان منتشر شده است

دسته بندی: