نخست انسان سپس کالا
نویسنده: 
کونوسکه ماتسو شیتا

در تجربه ی من,و بی گمان در تجربه ی بسیاری از بازرگانان ,بزرگی هر شرکت تنها به انداره عظمت کسانی است که برای آن کار می کنند

دسته بندی: