تاریخ صنعت و اختراع
نویسنده: 
موریس دوما و گروهی از کارشناسان

هیچ مدرکی در دست نیست که معلوم دارد انسان صنعتی با پرتاب یک سنگ یا شکستن یک شاخه تولد یافت,یا افروختن آتش.همه ي تمدن هايي كه ما از آنها اطلاع داريم و حتي تمدنهايي كه باستان شناسان تنها بر اثر بقاياي پراكنده از آنها اطلاع يافته اند از نظر كار يدي پيشرفته هستند.بنابراين بايد گفت هريك از آنها گذشته ي طويلي را پشت سر داشته اند, در واقع هريك از اين تمدنها نسبت به زماني كه مشغول ساختن قطعاتي بودند كه بقاياي آنها اينك در دست ماست تقريباً ديگر فرتوت شده بود.

دسته بندی: