تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نویسنده: 
ومینیک سالواتوره

هدف تئوری عبارت از پیش بینی و تبیین است.فرضیه ای است که در مرحله آزمایش به طور موفق تایید گردیده است.یک فرضیه نه تنها به وسیله واقعی بودن مفروضاتش ,بلکه با توانایی اش در جهت پیش بینی و تبیین صحیح,مورد سنجش قرار می گیرد.تئوري اقتصاد خرد به نحوي سيستماتيك بعضي از روشهاي اصلي تجزيه و تحليل يا >> ابزارهاي تجزيه و تحليل << اقتصاد را ارائه مي كند و از اين جهت همواره يكي از مهمترين دروس تمامي برنامه هاي تحصيلي رشته هاي اقتصاد و بازرگاني و يكي از دروس اجباري اين رشته در تمامي دانشگاهها و مدارس عالي بوده است . تئوري اقتصاد خرد,همچنين ,به لحاظ ماهيت بسيار تجريدي اش يكي از مشكلترين دروس است و اغلب به صورت مانعي در راه بسياري از دانشجويان در مي آيد.هدف اين كتاب كمك به رفع اين مشكل به وسيله ي روش >> آموزش از طريق تمرين << است.

دسته بندی: