نقش نظام اداری و برنامه ریزی ژاپن در توسعه اقتصادی,اجتماعی این کشور
نویسنده: 
بهزاد علیپور تهرانی

دارندگان قدرت اقتصادی در ژاپن از گذشته دور تا همین اواخر (جنگ دوم)عبارت بودند از وابستگان یک سلسله مراتب اشرافی مرتبط با دربار امپراطور,که از بدو ظهور به ظهور به صورت یک حکومت قبیله ای بدوی حکمرانی می نموده اند.فلسفه و ساختار حكومتي ‍ژاپن تا زمانهاي اخير,به طور مداوم دستخوش دگرگوني و تحول بوده است. در ابتدا خانواده هاي حاكم به شكل شجره هايي متعلق به فرقه هاي بزرگتر خود را سازماندهي نمودند كه در آن رئيس داراي اختيار و قداست مذهبي بود.

دسته بندی: