مديران كهنه كار زمانه اي نو
نویسنده: 
وارن بنيس

اگر بتوانيم در دنيايي كه چهره واقعيت را ابرهاي تيره پوشانده زندگي كنيم و از روند امور به سرعت آگاه شويم و اين روند را به بهترين وجه تفسير كنيم و بفهميم كه دنيا اكنون در چه وضعي قرار دارد و به چه سوي مي رود,آن گاه در ميدان رقابت كامياب خواهيم شد

دسته بندی: