طرح‌ريزي دوباره مديريت (دستور كار رهبري نوين)
نویسنده: 
جيمز چمپي

امروزه كه در آستانه قرني تازه، جبر بازار و فشار رقبا مديران را وادار كرده است كه دست از اصول و روش‌هاي كهن مديريتي بردارند و فرآيندهاي عملياتي خود را طرح‌ريزي دوباره (مهندسي مجدد)نمايند، چاره‌اي ندارند كه در پي آن فرايندهاي مديريتي را نيز طرح‌ريزي دوباره كنند. اين كتاب براي صدها هزار مديري كه كتاب «طرح‌ريزي دوباره شركت» را خوانده‌اند ونيز براي ميليون‌ها نفري كه زير تاثير مستقيم انقلاب طرح‌ريزي دوباره قرار دارند به رشته تحرير درآمده است

دسته بندی: