مهندسي ايمني سيستم و ارزيابي ريسك
نویسنده: 
نيكلاس ژ. باهر

در سالهاي اخير، هم علوم انساني و هم علوم مديريتي، توجهي فزاينده به تاثيرات پيچيده فني، اجتماعي، روانشناسي، مديريتي و سياسي مرتبط با ايمني سيستم‌ها داشته‌اند. رشد فزاينده سيستم‌هاي بزرگ ريسك بروز حوادث جدي و پتانسيل آسيب رساني و خسارت به انسان و محيط زندگي او را افزايش داده است. بنابراين ايمني سيستم‌هاي صنعتي به صورت يك مسئله بين‌رشته‌اي مطرح شده كه به همكاري نزديك محققان و كارشناسان و همكاري‌هاي بين‌المللي نياز دارد

دسته بندی: