شایستگی های مدیریتی
نویسنده: 
وفا غفاریان

این کتاب برگرفته از اندیشه و تجارب یکی از مدیران موفق صنعت و متکی بر مطالب مندرج در مقالت,کتب و نیز نوشته های اندیشمندان مدیریت است.همین دو مجموعه می تواند نوید بخش کاری در خور توجه باشد;چرا قطعا مولف سعی نموده است در انتخاب و ترکیب محتوای کتاب بر تمامی جنبه های مدیریت بومی,شرایط سازمان ها و نیازهای صنعت در کشور توجه نماید

دسته بندی: