8500 واژه و اصطلاح مدیریت و حسابداری
نویسنده: 
محمد علی حقیقی - اکرم هادیزاده

امروزه ضرورت مراجعه به متون و منابع مرجع به منظور دستیابی به مبانی نظری و اصول اولیه هر علمی از باز بینی مباحث طرح ده در گذشته های دور تا پیگیری آخرین یافته ها و پژوهشهایاخیر واقعیتی است که بر کسی پوشیده نیست اما مادامیکه واقعیت حاضر با این حقیقت تلخ قرین می گردد که در بسیاری از زمینه های معارف بشری بخش اصلی مطالعات به زبانهای غیر از زبان فارسی گردآوری شده اند متاسفانه از این پس مشکلات یکی پس از دیگری برای رهروان علم رخ نموده و چون کوهی عظیم سد راه آنان قرار می گیرد

دسته بندی: