شرایط لازم برای موفقیت ..

 

حداقل شرط لازم برای موفقیت  در هر زمینه ای یادگیری مداوم است

 

1-  حداقل شرط لازم برای موفقیت  در هر زمینه ای یادگیری مداوم است.

2- همیشه کارهای خود را بنویسید و آنها را طبقه بندی کنید ؛ سپس از مهمترین آنها شروع کنید.

3-  به طور مستمر روی رشد و نوسازی شخصیت خود کار کنید.

4- از سلامت جسمانی  خود به بهترین نحو مراقبت کنید. نیرو و نشاط برای موفقیت و خوشبختی  ضروری است.

5- در مورد تعیین هدف های خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید.

6- برای رسیدن به هر یک از هدف های خود مهلتی تعیین کنید.

7- هدف های غیر واقع بینانه وجود ندارند . فقط مهلتی که برای رسیدن به آنها تعیین می کنیم ممکن است واقع بینانه نباشد.

8- برای آن که همه توان خود را به کار گیرید باید رؤیایی فراتر در سر داشته باشیدبرای دستیابی به «ممکن»  باید جویای «غیرممکن» باشید.

9-  آنچه بیش از هر چیز با موفقیت و خوشبختی  همسویی دارد خوشبینی  است.

10- هر موقعیتی را می توان مثبت تلقی کرد، به شرط آن که آن را به عنوان فرصتی برای رشد و پیشرفت در نظر بگیریم.

11-  اگر در هر شخص و در هر شرایطی به دنبال نقاط مثبت باشید، تقریباً همیشه آن را پیدا خواهید کرد.

12-  وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه ای بفرستد آن را در مشکلی می پیچد. هر چه مشکل بزرگ تر باشد، هدیه هم بزرگ تر است!

13- هر وقت احساس ترس کردید، شجاعت  را با «شجاعانه عمل کردن» در خود پرورش دهید.

14-  کلید موفقیت  در این است که هدف خود را تعیین کنید و آنگاه طوری عمل کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد و همین طور هم خواهد شد.

15-  هر تجربه ای را به یک تجربه آموزنده بدل کنید . در هر ناامیدی و شکستی ، به دنبال درس با ارزش باشید

 

عکس :