با حضور مشاوران جوان: ا ا همایش استانی وحدت و انسجام و جوانان ایران اسلامی در اصفهان برگزارشد ا